efizum

PLA DE GESTIO I MILLORA DE INSTAL·LADORS

Facilitar la presa de decisions als responsables de les empreses respecte de les accions que cal emprendre per implementar i millorar en les estrategies

SER MES RENTABLE, EFICAÇ I SOSTENIBLE :

Control i gestió horari/presència de treballadors

(D’OBLIGAT COMPLIMENT LEGAL PER A TOTES LES EMPRESES dins i fora de l’empresa.)

Control i millora de la GESTIÓ DIARIA

(O.T. – Ordres de fabricació, programació i resultats)

Control i millora de l’obra

(Muntatges, S.A.T, reparacions, sub-contractats, vehicles, eines i rendibilitat)