efizum

PLA DE GESTIO I MILLORA DE FUSTERIES, FABRICACIO I SERVEIS A MIDA

Facilitar la presa de decisions als responsables de les empreses respecte de les accions que cal emprendre per implementar i millorar en les estratègies de :

SER MES RENTABLE, EFICAÇ I SOSTENIBLE 

Control i gestió horari/presència de treballadors

(D’OBLIGAT COMPLIMENT LEGAL PER A TOTES LES EMPRESES dins i fora de l’empresa.)

Control i millora de la fabricació

(O.T. – Ordres de fabricació, programació i resultats)

Control i millora dels  muntatges

(Muntatges, S.A.T, reparacions, sub-contractats, vehicles, eines i rendibilitat)